Jujutsu Kaisen

Jujutsu Kaisen Satoru Gojo

80 SEK
Release date: 2021-11

Jujutsu Kaisen Nanami Kento

80 SEK
Release date: 2021-10

Jujutsu Kaisen Nobara Kugisaki

80 SEK
Release date: 2021-09

Jujutsu Kaisen Yuji Itadori

80 SEK
Release date: 2021-05

Jujutsu Kaisen Satoru Gojo

620 SEK
Release date: 2022-01

Jujutsu Kaisen Gojo Satoru

80 SEK
Release date: 2021-06